Kişisel Verilerin Korunması

LINK Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

 

LINK Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bilinciyle, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak toplanıp işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzla KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin Şirket tarafından ne şekilde işlendiğine, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

 

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, web sitemizi ziyaretiniz, sosyal medya mecraları, bayilerimiz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

Şirketimizden mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Şirket faaliyet alanı kapsamında araç, plaka ve şasi no bilgileri, ruhsat bilgileri ve görsel ve işitsel verileriniz, Şirket tarafından, Kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz,

 

 

 • Şirket’in hizmet sunabilmesini teminen gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini;
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirket'in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirket'in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Şirketimizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası

 

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.linkyapi.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan “LINK Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirket'in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
 • Şirket'in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket'in ve şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

 

amaçlarıyla; hissedarlarımıza, bayilerimize, iş ortaklarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.linkyapi.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan LINK Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle ve farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sizlerle olan ilişkilerimizi sürdürme hedefine yönelik ve sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanabilmektedir.

 

Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

d) Kişisel Verileri Saklama Süresi

Şirket, elde ettiği kişisel verileri, iş ortağı/müşteri/tedarikçilerden toplanan verileri memnuniyeti en iyi şekilde sağlayabilmek için işbu Bilgilendirme ile belirtilen şartlar çerçevesinde ve varsa sözleşmelerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Şirket, sözleşmelerden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

e) Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Şirket,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

 

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

Şirket elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

Şirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır.

 

 

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.linkyapi.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan LINK Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde sonuçlandıracaktır.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 •  

haklarına sahiptir.

 

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak www. linkyapi.com.tr adresinde verilen Kişisel Verileri Koruma – Başvuru Formu kullanılarak yazılı bir şekilde Şirket’in Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Sokak No: 1016 Çayırova/Kocaeli adresine yazılı olarak, link@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@linkyapi.com.tr adresine iletilmesi halinde en kısa süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket 10 sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

 

g) Metin’deki Değişiklikler

Şirket, işbu metinde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Saygılarımızla

 

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için aşağıda linki verilen “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

 

LINK Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Veri Sorumlusu)

 

Bu aydınlatma metninin Türkçe dışında diğer dillere çevrilmiş kopyaları ile arasında uyuşmazlık bulunması durumunda Türkçe Metin hükmü uygulanır.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Verilerin Korunması – Başvuru Formu